دیزل ژنراتور FPT

GVN-FM400 T5- shakhes

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM400 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۴۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۴۴۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-FM350 T5-shakhes

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM350 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۸۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-FM300 T5-shakhes

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM300 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۳۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-FM200 T5 -shakhes

دیزل ژنراتور FPT مدلGVN-FM200 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۲۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-FM150 T5

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM150 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۶۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
دیزل ژنراتور GVN-FM120 T5 shakhes

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM120 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۲۲ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۳۴ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
دیزل ژنراتور GVN-FM100 T5 shkhes

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM100 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۱۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-FM80 T5 shakhes

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM80 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۸۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۸۸ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید

دیزل ژنراتور FPT مدل GVN-FM60 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۶۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۶۶ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
فهرست