دیزل ژنراتور MTU

GVN-MM3000 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM3000 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۰۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار:۳۳۰۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM2800 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM2800 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۸۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار:۳۰۸۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM2500 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM2500 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۵۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار:۲۷۵۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM2200 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM2200

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۲۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۴۲۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM2000 T5

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM2000 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۰۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۲۵۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM1600 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM1600 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۶۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۷۶۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM1790 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM1790 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۷۹۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۹۷۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM1250 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM1250 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۲۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۳۷۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
-shakhesGVN-MM1130 T5

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM1130 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۱۳۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۲۴۳ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM1000 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM1000 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۰۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۱۰۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM900 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM900 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۹۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۹۹۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM800 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM800 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۸۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۸۸۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM750 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM750 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۷۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۸۲۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM650 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM650 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۶۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۷۱۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
GVN-MM500 T5-shakhes

دیزل ژنراتور MTU مدل GVN-MM500 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۵۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۵۵۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

ناموجود
تماس بگیرید
فهرست