دیزل ژنراتور VOLVO

GVN-VM650 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM650 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۶۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۷۱۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM625 T5- shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM625 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۶۲۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۶۸۷ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM550 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM550 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۵۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۶۰۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM500 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM500 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۵۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۵۵۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM450 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM450 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۴۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۴۹۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM400 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM400 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۴۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۴۴۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM350- shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM350 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۸۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM300 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM300 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۰۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۳۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-VM250 T5-shakhes

دیزل ژنراتور VOLVO مدل GVN-VM250 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۵۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۷۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
فهرست