دیزل ژنراتور YANMAR

GVN-YM50 T5- shakhes

دیزل ژنراتور YANMAR مدلGVN-YM50 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۵۰.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۵۵.۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM41 T5 no0

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM41 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۴۱.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۴۵.۱  kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM30 T5 no0

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM30 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۰.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۳.۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM17 T5 شاحص

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM17 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۷.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۸.۷ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM20 T5 no0

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM20 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۰.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۲.۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM13 T5 شاخص

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM13 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۳.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۴.۳ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM10 T5 شاخص

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM10 T5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: راه اندازی الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۱ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM42 S5 شماره 1

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM42 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۴۲ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۴۶.۲ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM35 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۵ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۸.۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM25 S5

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM25 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۵ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۷.۵ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM31 S5- NO1.

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM31 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۳۱ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۳۴.۱ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
GVN-YM15 S5 دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM15 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۵ / ۱۷ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۶.۵ / ۱۸.۷ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید

دیزل ژنراتورYANMAR مدل GVN-YM23 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: راه اندازی الکتریکی
ظرفیت نامی : ۲۳ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۲۵.۳ kVA
گارانتی: ۱۲ ماه
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM13 S5

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM13 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی :  ۱۳ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۴.۳ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM10 S5

دیزل ژنراتور YANMAR مدل GVN-YM10 S5

نوع: همزمان ، هم محور ، بدون برس.
سیستم راه اندازی: الکتریکی
ظرفیت نامی : ۱۰.۰ kVA
ظرفیت آماده به کار: ۱۱.۰ kVA
گارانتی: ۱سال
خدمات پس ازفروش: ۱۰ سال

در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید

یانمار یک کمپانی تولید کننده موتور است که از  سال ۱۹۱۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در زمینه های مختلف مربوط به موتور ها فعالیت خود را ادامه داد، این شرکت در قسمت گسترده ای از دسته بندی موتور ها فعالیت می کند و از ساخت موتور کشتی تا موارد مربوط به ساختمان سازی و ماشین آلات کشاورزی و معروف ترین آنها که دیزل ژنراتور یانمار است فعالیت دارد.

فهرست